سخنران های همایش


Dr. Manizheh ABDOLLAHI
Associate Professor of Persian Literature, Shiraz University of Medical Sciences
Email: abdolahmsums.ac.ir


Dr. Majid ANOOSHIRVANI
Assistant Professor of Traditional Medicine, School of Persian Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Email: dr.anushiravanigmail.com


Dr. Hamed AREZAEI
Faculty Member of Imam Sadiq University
Email: hamedarezaei2012gmail.com 
Hamed Arezaei, born in 1985 in Tehran, Iran; PHD in Islamic Philosophy, Faculty Member at Imam Sadiq University(ISU) and member of Academy of Medical Sciences, Iran. He studies BA in Arabic Language and Literature at Tehran University, and took his BA and MA in Islamic Theology and Philosophy at Imam Sadiq University (ISU), Tehran (2011), and a PHD in Islamic Philosophy at Tarbiat Modarres University (TMU), Tehran (2017). Hamed Arezaei’s research focuses on the relationship between philosophy and Sciences in the Islamic age, focusing on Ibn Sina and the Avicennian heritage. He has published numerous articles on the classification of science in the Islamic thought, especially Avicennian tradition, philosophy of natural sciences and the relationship between philosophy, medicine, alchemy and mathematics in Persian, Arabic and English. He has also participated in several conferences delivering research papers and taught courses in the history of science and philosophy of science in various scientific institutions. Among his published works, one can mention the following:
- The Philosophical Aspect of Alchemy; Between the Scholars of Islamic Civilization and the Historians of Science and Philosophy
- Ibn al-Haytham in the Books of History of Islamic Philosophy؛ Is He a Philosopher?
- Classification of knowledge in Contemporary Islamic Philosophy
- Natural Philosophy and Natural Sciences in Avicennian tradition; An essay on Classification and introduction
- The principles of philosophy of knowledge in Allame Tabatabaei’s Though and it’s consequence in classification of knowledge
- Classification of knowledge; principles & criterions in Avicenna's views
- The Relationship between Philosophy & Medicine in Qutb al-Din Shirazi's Thought


Dr. Amina ATHER
4 Technologies, Germany
Email: prof.dr.amina.athergmail.com 
Prof. em. Dr. Amina Ather is an expert in health education for last 19 years working with personalized and preventive health care on non-invasive and non-drug therapy across 21 countries and conducted public talks, keynote address, sessions, focused group discussion and counselling sessions with more than 1 million women of all ages, religion and culture. She holds a PhD in public health with her focus of health education of women through green pharmacy. She has been conferred with doctor of medicine in Unani fraternity for clinical research in screening and management of PMS with camphor an indigenous herb on India. Right now she is screening flamer syndrome for girls between 10 to 18 years and developing preventive and personalized healthcare supported by ministry of health and family welfare, ministry of education and ministry of food, government of Karnataka, India. Working on satiric validation of products derived Karnataka antibiotics limited. Developing global tourism integrated wellness village at Bangalore under her patronage and her own foundation The solstice trust (R). She has 3000 undergraduate students, 360 post graduate and 32 PhD from her visiting and emeritus professor with Doctoral jury - UNESCO, Emeritus-professor (Tainshan Scholar) China, Chief Scientific Adviser for Health education, Ministry of health and family welfare, Government of Karnataka, India. Chief Scientific Adviser - Malaysia, Visiting Professor - South Africa, Malaysia, Al Ain, Turkey, Sri Lanka, Uzbekistan. Scientific Director - Medizin Park Ruhr, Germany. She has been nominated with guineas book of records for her compilation on Medicinal flora. Awards and appreciation from all around like golden hibiscus from Malaysia, and silver Quran from turkey, dream angle from Sudan and young entrepreneur from ford foundation, King Faudfoundation from UAE, and many more.


Dr. Mohammad H. AYATI
PhD of Chinese Medicine, Assistant Professor of Traditional Medicine, School of Persian Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Email: mh-ayatitums.ac.ir
Mohammad Hossein Ayati, born in 1976, passed high school in National Organization for Development of Exceptional Talents and placed 86th among 400,000 participants of “National Medical Entrance Exam” in 1994. He obtained his medical degree (7-years MD) in 2001 from Mashhad University of Medical Sciences, and then served his public service as a GP. In 2005, he won a full scholarship from Iran’s MOH for a Clinical PhD on Chinese Medicine & Acupuncture in Beijing University of Chinese Medicine. He graduated as one of Top Ten BUCM graduates in 2010. Since 2011, he is serving as an Assistant Professor in School of Persian Medicine of Tehran University of Medical Sciences, in two departments; Department of Traditional Medicine & Department of History of Medicine. He is active in research and teaching, runs an acupuncture clinic, and tutors postgraduate students. He published more than 30 papers, among which some are highly cited, and his scientific works can be accessed in Scopus and ORCID. He also works part-time in the Ministry of Health and Medical Education of Iran.


Dr. Glen M. COOPER
PhD, Independent Scholar and Historical Consultant; 297 East 1150 North, Springville, UT 84663
Email: glenmcoopergmail.com
URL: https://independentscholar.academia.edu/GlenCooper


Dr. Bilal DADAYEV 
Associate Professor, Head of Department of General Sciences, Baku Engineering University, Azerbaijan
Email: bdedeyevbeu.edu.az
Dadayev Bilal Mirzabala oglu was born in 1974 in Shilavar village of Lankaran region. He graduated from Digah village secondary school in 1992, and entered the History faculty of Selcuk University in Turkey within the framework of the State Line of the Republic of Azerbaijan. After graduation in 1997, he continued his education in the same year as a master's degree at Selcuk University within the State Line of the Azerbaijan Republic. After successfully completing his Master's Degree in 2000, he started his doctoral studies at the Social Sciences Institute at Selcuk University in the same year. He defended his dissertation in History (PhD) in 2004. B.M. Dadayev started his academic career at the Department of "Social Sciences" of Qafqaz University of Azerbaijan in 2005, and in 2008 became a senior teacher at the Department of Political Science and in 2012 was appointed as an Associate Professor of "State and Municipal Administration". In 2014-2017  he acted as a head of the "General Disciplines" department and a head of the "Garabagh Researches" scientific center. During this period he taught such courses as "History of Azerbaijan", "History of the Republic of Turkey", "Research Methods" and "Azerbaijan multiculturalism".  He is the author of 3 books and a number of scientific articles. He has also participated in 80 conferences during his pedagogical activity. Three of them are published in the Journals of Impact Factor. B.M. Dadaev received the title of Associate Professor in 2014. B. Dadayev is currently the head of the Department of General Disciplines at Baku Engineering University. He is married and has three children.


Dr. Samad EJ GOLZARI
Assistant Professor of Anesthesiology and Intensive Care Medicine; Fellowship of Anesthesia in Thoracic Surgery, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
Email: dr.golzarihotmail.com
Dr. Samad EJ Golzari is an associate professor of Anesthesiology and Intensive Care Medicine at Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran. He is an internationally award winning scholar for his extensive research and publications in the fields of Anesthesiology and History of Medicine. Rather than focusing purely and solely on the medical sciences inherited from ancient scholars, in his research, he tries to unearth the delicate yet central relation between this ancient knowledge and modern medicine. His endeavor has shed light on the rediscovery of long-forgotten medical sciences and knowledge, reintroducing them to the modern medicine practitioners and clinicians. His studies on Al-Akhawayni has revealed magnificent opinions of this Persian scholar on pulse, Elephantiasis, sleep paralysis, infertility, tracheostomy etc. Interestingly, some of his studies uncover early and probably first descriptions of some medical conditions introduced by Persian scholars. For instance, early or probably first descriptions of Grisel's syndrome by Al-Akhawayni and supraventricular tachycardia by Bahā'al-Dawlah Razi (d. 1508 CE). His comprehensive studies on the contributions of Persian Scholars to the development and modification of medical and surgical techniques have reintroduced ancient Persian scholars and their unique concepts to the world and those who might use these long-forgotten pearls of knowledge in their daily practice.Dr. Shahram JALILIAN
Associate Professor of History, Shahid Chamran University of Ahvaz
Email: jalilianshahramyahoo.com
Shahram Jalilian, author and professor of Persia’s Ancient History at Shahid Chamran University, was born in 1978 in Khoramshahr, Khuzestan province. Having taken the nation-wide entrance exam (konkur) in 1996, he was admitted to Yazd University and began his studies in history. After graduation he sat the MA exam in Persia’s Ancient History and was admitted to Shahid Beheshti University, Tehran. In 2002, he defended his MA thesis titled “The Diplomacy of Medians” supervised by Ardashir Khodadadian, Ph.D, and advised by Reza Sha’bani, Ph.D, with highest distinction. Following his MA degree, he was admitted in the same year to the Ph.D program of Persia’s Ancient History at Tehran University as the first-ranking student. He defended his dissertation, “The Issue of Succession in the Sassanid Era”, supervised by Mohammad-Bagher Vosughi, Ph.D and advised by Shirin Bayani, Ph.D, and Ruzbeh Zarrinkub, Ph.D, with score 19 (out of 20). He began his teaching career in 2008-2009 in the Department of History at the Faculty of Letters, Shahid Chamran University. His book The History of Jondishapur was chosen as the Best Book of Year of Khuzestan in the Social Sciences and History Department in the Khuzestan’s Third Book of the Year Award, out of 300 books submitted to the event. His other book, The History of the Political Developments of Sassanids, received the Dehkhoda Award and ‌Badge in the area of History, Geography and Archeology. He is currently teaching and researching history of ancient Persia, especially history of Sasasnids, and has published over thirty books and articles in this area. One of his chief interests in the medical history of the Ancient Persia, about which he has published some 
articles.Dr. Mehrdad KARIMI
Assistant Professor of Traditional Medicine, School of Persian Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Email: mehrdadkarimiyahoo.comDr. Hamid KAVIANI POOYA
Assistant Professor of History, Shahid Bahonar University of Kerman
Email: kavyaniuk.ac.ir
Hamid Kavyani Pooya (b. 1982), born in Hamedan, Iran; PhD in History of ancient Iran, Assistant professor of Ancient History of Iran at the Shahid Bahonar University of Kerman. He completed his elementary and secondary schooling in Hamedan, Iran. He then completed a MA and Ph.D. in history at the University of Tehran. Her thesis was about medical history of ancient Iran that he finished at 2012. He specializes in the history and culture of Ancient Persia. He started teaching at University of Kerman in 2012 and he has also taught in the field of Medical history at Tehran University and Shahed University and Babol University of Medical Sciences. Hamid Kavyani's research focuses is on the History of Ancient Persia and he has published numerous articles on the history of science and history of religion and culture in the ancient and Islamic era, and especially about Medical Science of ancient Persia. Several articles have been published by him in Iranian and international journals in order to clarify the aspects of history of Iran and other ancient nations. He is also associated with the encyclopedia of medicine. His most famous publications include History of Medicine in ancient Iran and History of Hospitals in Iran. That the last book was deserves to be honored at the Festival of Dehkhoda. Most recently he has written a book on Sassanid history with Title; The Last Commanders of Iran and Arabs at the Sassanian Evening.


Dr. Kadircan H. KESKINBORA
Professor of Ophthalmology & Ph.D. of Medical Ethics and History of Medicine, Bahcesehir Univ. School of Medicine, Istanbul, Turkey
Email: kadircan.keskinboragmail.com


Dr. Alireza MEHDIZADEH
Associate Professor of Medical Physics & Deputy of Research and Education at Research Office for the History of Persian Medicine, Shiraz University of Medical Sciences
Email: mehdizadesums.ac.irDr. Mostafa NADIM
Associate Professor of History, Shiraz University
Email: mos.nadimgmail.com 
Dr. Mustafa Nadim completed his B.A. in History (Shiraz University) in 1987; M.A. in Ancient Culture and Languages of Iran (Shiraz University) in 1990; and Ph.D. in the History of Islamic Iranian period (Shahid Beheshti Unviersity- Tehran) in 2003. He is retired as Associate Professor at Department of History, College of Literature and Humanities, Shiraz University. He is member of research Office for the History of Persian Medicine and History of Medicine subgroup at Iranian Academy of Medical Sciences. He also is the member of Fars Studies Foundation, member of Executive Committee in the second conference on Fars Studies, member of Executive Committee of the first commemoration of Mirzay-e-Shirazi, member of Research Group in Fars Province (1993-1997), member of Fars Cultural Heritage Foundation (1999-2003), member of Research Counselor to ITTO in Fars and member of Anthropological Society of Iran. His fields of interest are Ancient History of Iran, Iranian Epics, Historical Anthropology of Iran, Folklore of Shiraz, Social linguistics, Islamic Civilization.He published 9 books and more than 30 papers on his fields of interest.


Dr. Peter Jonathan STARR
Prof. Dr. Fuat Sezgin Institute, Istanbul, Turkey
Email: peterjonathanstarrgmail.com
Dr. Elaine VAN DALEN
Assistant Professor of Classical Islamic Studies in the Department of Middle Eastern, South Asian, and African Studies at Colombia University
Email: ev2423columbia.edu


Dr. Alireza YARGHOLI
The board of ICTC at Sharif University of Technology
Email: alirezayargholigmail.com 
Dr. Alireza Yargholi is an established and highly skilled physician with twenty-three years of experience in Persian (traditional) Medicine. He is a nationally recognized expert in wellness and holistic therapy. He is a founding member and Head of Amoon Hair and Skin Clinic and he is on the board of ICTC at Sharif University of Technology where he also serves as project manager for medical e-learning platforms, e-health services, and data mining for the healthcare industry. Dr. Yargholi is a PhD candidate at Tehran University of Medical Sciences and his research focuses on skin disorders, with a special interest in Psoriasis. Previously, he was the Head of Javad Al-Aeme Research Center and Manager of Javad Al-Aeme Hospital. In addition, he has produced and directed various medical TV programs in Iran and has been a medical consultant for a number of International award-winning films. Dr. Yargholi earned his medical degree from Kerman University of Medical Sciences.


Dr. Arman ZARGARAN
Assistant Professor of History of Medicine, School of Persian Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Email: zargaranasums.ac.ir
Arman Zargaran (b. 1985) has completed his PharmD and PhD degrees (on traditional pharmacy) in Shiraz University of Medical Sciences (2010 and 2015, respectively). He is assistant professor of traditional pharmacy and also history of medicine and vice dean for international affairs at school of Persian medicine, Tehran University of Medical Sciences (TUMS). His main research interests are history of Persian medicine, ancient Persian medicine, formulation and standardization of traditional and natural products and ethnopharmacology. In Iranian ministry of health and medical education, he is vice general director for international affairs at Office of Persian Medicine. He is also the member of International Academy of the History of Pharmacy; President of Iranian Society for the History of Pharmacy (as member society of International Society for the History of Pharmacy); member of Iranian Academy of Medical Sciences and member of UNESCO Chair of History of Traditional Medicine in Iran. He has published more than 130 papers in reputed journals and has been serving as an editorial board member and reviewer of many peer reviewed journals. His h-index is 16 according to Scopus report. He was awarded as top PhD student of Iran (2012), winner of Razi Medical Sciences Festival (2013); winner of Tabari Medical Sciences Festival (2013); receive International Academy of the History of Pharmacy medal and diploma (2017); Top professor of School of Persian Medicine, TUMS (2017), for international awards and activities at TUMS (2019), etc.

دفعات مشاهده: 17 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دومین همایش بین المللی تاریخ پزشکی در اسلام و ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | The 2nd International The History of Medicine in Islamic and Iran

Designed & Developed by : Yektaweb