دومین همایش بین المللی تاریخ پزشکی در اسلام و ایران- سازمان اصلی
سازمان اصلی دومین همایش بین المللی تاریخ پزشکی در ایران و سلام

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/11/21 | 
 
 نام و نام خانوادگی: دکتر محمد فرهادی
 رتبه/محل فعالیت: نائب رئیس هیئت مدیره موسسه توسعه دانش و پژوهش ایران
 سمت: رئیس دومین همایش بین المللی تاریخ پزشکی در ایران و اسلام
 
 نام و نام خانوادگی: دکتر نجفقلی حبیبی
 رتبه/محل فعالیت: رئیس هیئت مدیره موسسه توسعه دانش و پژوهش ایران
 سمت: دبیر دومین همایش بین المللی تاریخ پزشکی در ایران و اسلام
 
 نام و نام خانوادگی: دکتر آرمان زرگران
 رتبه/محل فعالیت: عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 سمت: دبیر علمی دومین همایش بین المللی تاریخ پزشکی در ایران و اسلام
 
 نام و نام خانوادگی: دکتر محمد حسین آیتی
 رتبه/محل فعالیت: هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 سمت: دبیر اجرایی دومین همایش بین المللی تاریخ پزشکی در ایران و اسلام
 
 نام و نام خانوادگی: دکتر حامد آرضایی
 رتبه/محل فعالیت: عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)
 سمت: دبیر روابط عمومی و بین الملل دومین همایش بین المللی تاریخ پزشکی در ایران و اسلام
نشانی مطلب در وبگاه دومین همایش بین المللی تاریخ پزشکی در اسلام و ایران:
http://medhistcong.ir/find.php?item=1.57.34.fa
برگشت به اصل مطلب